Aeon-Credit-Services
Aeon-Credit-Services
Step 1

Langkah 1

Anda akan terima SMS dari AEON Credit

Step 2

Langkah 2

Lawati mana-mana cawangan Senheng

Step 3

Langkah 3

Dapatkan kelulusan dengan mudah dan segera

Step 4

Langkah 4

Anda kini memiliki produk yang baru!

 1. Tempoh Promosi:
  1. Program Ahli Ekspres (“Promosi”) ini dianjurkan oleh AEON Credit Service (M) Berhad (AEON Credit”) dan Senheng Electric (KL) SDN.BHD. akan bermula dari 1 Sep 2022 - 28 Nov 2022, tarikh termasuk kedua-dua (“Tempoh Promosi”).
 2. Kelayakan:
  1. Promosi ini terbuka kepada semua Ahli AEON Credit Express SAHAJA & Ahli PlusOne berumur 18 tahun ke atas yang telah memohon Skim Objective Finance Business (“OFB”) AEON Credit yang membeli produk dari semua cawangan Senheng di Malaysia (“Peserta Yang Layak”) .
 3. Syarat Kelayakan:
  1. Untuk menyertai Promosi ini, Peserta Yang Layak mestilah telah menerima Khidmat Pesanan Ringkas (“SMS”) mengenai had skim OFB yang telah diluluskan terlebih dahulu.
  2. Peserta Yang Layak dikehendaki memohon untuk menyertai Promosi ini di cawangan Senheng tertentu dalam tarikh yang dinyatakan dalam SMS.
  3. Permohonan Peserta yang Layak akan diproses, disahkan dan diluluskan oleh AEON Credit dalam Tempoh Promosi dan setiap permohonan yang diluluskan akan dirujuk sebagai "Pemohon Berjaya".
 4. Mekanik Kempen
  1. Pakej Minat Istimewa
  2. Promosi Jumlah Kewangan Tempoh memegang (bulan) Semua Pelanggan
   Kadar Kenaikan Promosi
   Pakej RM1,000-RM2,999 6-36 bulan 0.99%
   Pakej RM3,000-RM9,999 6-36 bulan 0.99%

  3. Pembayaran Permulaan Tertunda
  4. Peserta yang layak tidak perlu membuat sebarang bayaran awal kepada Senheng semasa pembelian produk tetapi ansuran hanya perlu dibuat selepas kelulusan permohonan untuk Promosi ini oleh AEON Credit dan tertakluk kepada jadual ansuran yang ditetapkan.
  5. Gabungan produk dibenarkan di bawah Promosi ini.
 5. Terma & Syarat Am:
  1. Kadar faedah standard, penalti, rebat penyelesaian awal dan caj lain dikenakan kepada semua Produk Pembayaran Mudah Tahan Lama Pengguna seperti yang didokumenkan dalam Helaian Pendedahan Produk.
  2. Dengan menyertai Promosi ini, Peserta Layak dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini.
  3. Promosi ini tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga, tidak boleh dirunding dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, jenis, sebahagian atau sepenuhnya.
  4. AEON Credit dan Senheng Electric (KL) SDN. BHD. berhak untuk menggantikan tawaran Promosi dengan sifat/nilai yang serupa pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
  5. Semua Peserta Yang Layak terikat dengan Terma dan Syarat di sini dan AEON Credit dan Senheng Electric (KL) SDN. BHD. mempunyai hak dan budi bicara mutlak untuk menggantung dan/atau menamatkan Promosi atau mengubah Terma dan Syarat Promosi tanpa menyatakan sebarang sebab kepada Peserta Yang Layak.
  6. Penyertaan dalam Promosi ini tidak melayakkan Peserta yang Layak mendapat kelulusan automatik bagi jumlah pembiayaan dan tempoh semasa permohonan. Kelulusan adalah tertakluk kepada proses penilaian kredit AEON Credit.
  7. AEON Credit berhak untuk menarik balik, membatalkan, menggantung, melanjutkan atau menamatkan Promosi ini lebih awal secara keseluruhan atau sebahagian, atau mengubah, memadam atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang pembatalan, penamatan atau penggantungan sedemikian oleh AEON Credit tidak akan melayakkan Peserta Yang Layak kepada sebarang tuntutan atau pampasan terhadap AEON Credit untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Peserta yang Layak sama ada sebagai akibat langsung atau tidak langsung daripada tindakan pembatalan, penamatan atau penggantungan.
  8. Keputusan AEON Credit mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Promosi adalah muktamad dan mengikat. Tiada surat-menyurat lanjut atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan sedemikian akan dipertimbangkan oleh AEON Credit.
  9. Peserta Layak tidak boleh berjanji, menawarkan, memberi komitmen, memberi atau menerima sebarang bentuk suapan atau pertimbangan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk melakukan atau menahan diri untuk melakukan apa-apa tindakan untuk mendapatkan sebarang bentuk manfaat daripada AEON Credit. Peserta Yang Layak hendaklah mematuhi semua undang-undang, dasar atau peraturan anti-rasuah termasuk Polisi Anti Rasuah AEON Credit yang boleh didapati di laman web AEON Credit. Sekiranya AEON Credit mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Peserta Layak tidak mematuhi peruntukan ini maka AEON Credit boleh, mengikut budi bicara mutlaknya menamatkan kemudahan ini tanpa menjejaskan sebarang remedi yang tersedia untuknya.
  10. AEON Credit berhak untuk membatalkan kelayakan Peserta Layak daripada memperoleh Kadar Faedah Rendah sekiranya Peserta Layak tidak mematuhi mana-mana Terma dan Syarat, atau telah melakukan tindakan penipuan atau salah.
  11. AEON Credit & Senheng Electric (KL) SDN. BHD. tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang dialami oleh Peserta Yang Layak yang mungkin timbul daripada penyertaan mereka dalam Promosi ini.
  12. Terma dan Syarat ini boleh dipinda dari semasa ke semasa dan akan mengatasi mana-mana peruntukan atau representasi yang terkandung dalam mana-mana bahan promosi atau pengiklanan lain.
  13. Terma dan Syarat di sini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan di bawah undang-undang Malaysia